API 1104 - Boru Hattı Kaynakçısı

Boru hattı yapım işinin teknik ve mali açıdan yükleniciye ve idareye en güven veren aşaması kullanılacak kaynak prosedürlerinin mekanik testlerle ispatlanması ve bu onaylanmış prüsedürleri kullanacak personelin sağlam kaynaklar yapacağından emin olunmasıdır. Boru hattı nihayetinde boruların ucuca kaynaklanması sonucunda oluştuğundan kaynak prosedürünün onaylanması ve sertifikalı kaynakçılar ile boru hattındaki binlerce kaynağın yapılması büyük önem arzetmedir. 

 

Belgelendirmenin Amacı: Boru Hattı Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle, boru hattının kalitesinden ve sağlamlığından emin olunmasını sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

 

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu 


Aday sınavda kimliğini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

 

Başarı Notu  
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.

Uygulama Sınavında adaya API 1104 standardına göre hatta kullanacağı çelik borunun kaynağı yaptırılır. Kaynaklar API 1104 standardında belirtilen Eğme ve (Nick-Brake) Kırma veya Radyografik teste tabi tutulurlar.

    
Belgenin Geçerlilik Süresi : 
2 yıldır.

UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 

- Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır.

 -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar.

 -Kaynaklar kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.

-Muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.

GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

 

Sınav Standardları 

API 1104- Boru Hattı Kaynakları

   
İtirazlar İçin Zamanaşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.