ASME Sec IX - Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçısı

Basınçlı bir ekipman için kaynak bölgesinin ana malzeme kadar sağlam olması büyük önem arzetmektedir. Çünkü bir basınçlı kapta ana malzemeye etki eden basınç aynen kaynaklara da etki etmektedir. Kaynaklar da ana malzeme ile eşdeğer akma mukavemeti ve diğer mekanik özelliklere sahip olmalıdır. Dolayısıyla kaynaklı imalatta sağlamlığın en önemli ve kritik olduğu alanlardan birisi de basınçlı kap ve kazan imalatıdır. Kaynak prosedürlerinin mekanik testlerle ispatlanması ve bu onaylanmış prüsedürleri kullanacak personelin sağlam kaynaklar yapacağından emin olunması bu sektörde standardlara uygun bir imalatın temelidir. 

 

Belgelendirmenin Amacı: Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle, basınçlı kapların sağlamlığından emin olunmasını sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu 


Aday sınavda kimliğini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

 

Başarı Notu  
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.

Uygulama Sınavında adaya ASME Sec IX standardına göre plaka veya boru kaynağı yaptırılır. Kaynaklar ASME Sec IX standardında belirtilen Eğme veya Makro testlerine tabi tutulurlar.

    
Belgenin Geçerlilik Süresi : 
2 yıldır.

UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 

- Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır.

 -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar.

 -Kaynaklar kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.

-Muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.

GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

 

Sınav Standardları 

ASME Sec IX -  Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakları

   
İtirazlar İçin Zamanaşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.