AWS D1.1 - Çelik Yapı Kaynakçısı

Çelik Yapı Kaynakçılarının yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve çelik yapı imalatının onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması kaynaklı bir imalatın kalitesini güvence altına alır ve bu işlerde başarının temelidir. Çelik yapı imalatçıları da güvenlik açısından en az basınçlı kaplar kadar kaynağın sağlam olmasına önem vermektedirler.

 

Belgelendirmenin Amacı: Çelik Yapı Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu 


Aday sınavlarda kimliklerini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

    

Başarı Notu  
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.

Uygulama Sınavında adaya AWS D1.1 standardına göre çelik malzemenin kaynağı yaptırılır. Kaynaklar AWS D1.1 standardında belirtilen Eğme veya Kırma veya Radyografik teste tabi tutulurlar.

 

Belgenin Geçerlilik Süresi : 2 yıldır.

UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 

- Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır.

 -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar.

 -Kaynaklar  kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.

-Muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.

GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

 

Sınav Standardları 

AWS D 1.1 - Çelik Yapılar

    
İtirazlar İçin Zamanaşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.