EN 13067 - Plastik Kaynakçısı

Plastik Kaynaklar ile boru hattı yapım işinin teknik ve mali açıdan yükleniciye ve idareye en güven veren aşaması personelin sağlam kaynaklar yapacağından emin olunmasıdır. Plastik Boru hattı nihayetinde boruların ucuca kaynaklanması sonucunda oluştuğundan sertifikalı kaynakçıların boru hattındaki binlerce kaynağı yapması büyük önem arzetmedir. 

 

Belgelendirmenin Amacı: Plastik  Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle,  tesisatların kalitesini, güvenliğini ve sağlamlığını garanti altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar    

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf

3. Plastik Kaynakları Kurs Belgesi veya en az 2 yıl tecrübeli olduğuna dair şirket yazısı

4. Sınav ücreti dekontu  

 

Aday sınavlarda kimliklerini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: 
Sadece eğitimlerinin ve/veya önceki çalışmalarının, planlanan deney geçmeyi muhtemel kılacağını gösteren kaynakçıların deneye girmesine izin verilebilir. Kural olarak aşağıdaki şartların birinin karşılanması bunun için yeterlidir: 

- Plâstik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması, veya
Plastik kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübe (şirket sertifikası), veya
Plastik kaynakçılar için nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunun tamamlanması. 

    

Başarı Notu  

Sınavlar toplam en az 20 soruluk bir kitapçık ile yapılır.  Başarı notu ise en az %80 olmalıdır. Uygulama Sınavında adaya EN 13067 standardına göre kaynak yaptırılır.

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır.  

Yazılı sınavda soru başına ortalama 2 dakika süre verilir. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayarak puanlama doğru cevaplar üzerinden yapılır

 

Belgenin Geçerlilik Süresi : 2 yıldır. Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:

a) Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir. 
b) Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel bir sebep olmamalıdır. 
c) İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin verilen yeterlilik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olduğunu belirlemelidir.

 

UZATMA: Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması durumunda İlk 2 yıllık sürenin bitiminden önce belgeli kişinin yaptığı kaynakların kalitesine ilişkin kabul edilebilir bir kanıtın belgelendirme kuruluşuna sunulması ile kişinin belgesinin süresi 2 yıl daha uzatılır. Kabul edilebilir kanıt; kaynakçının yaptığı kaynaklara ilişkin kaynakçının yaptığı işleri denetleyen tarafsız bir gözetimcinin (inspektörün) veya belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen bir gözetmen nezaretinde bir kaynak numunesi hazırlatılması ve bu numunenin belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen bir test merkezinde muayene edilmesi ve raporlanması halinde ve rapor sonuçlarının bir değerlendirici tarafından incelenerek uygun bulunması halinde uzatma işlemi yapılabilir. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda uzatma yapılabilmesi için kaynakçının pratik sınava alınması gerekir. 

 
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 4 yıl sonra) kaynakçı tekrar teorik ve pratik sınava girmelidir. Belge geçerlilik süresi aşağıda belirtilen şartlara göre belirlenir. 
a) Yeniden belgelendirme sınavı, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde yapılırsa, yeni belgenin geçerli olduğu tarih önceki belgenin geçerliliğinin bittiği tarihte başlar. 
 

GÖZETİM: Belge sahibinin gözetimi; 

a) Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü,
b) Kaynakçının, yeterlik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olarak çalıştığını, 
c) Kaynakçının bilgi ve becerisini, kaynak yapma aralığı, belge geçerlilik süresince yapmış olduğu kaynak sayısı vb. bilgileri doğrulamak/elde etmek amacıyla yapılır. 
 
 
Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulanabilir. Örneğin; • Kaynakçının çalıştığı iş yerinden yılda bir kez yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.), • Anket yapılması, • Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması, • Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi. 

  

Sınav Standardları 

EN 13067- Plastik  Kaynakçılarının Nitelendirilmesi 

    
İtirazlar İçin Zamanaşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilm