EN 14732 - Kaynak Operatörü

Kaynak Operatörlerinin yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve imalatın onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması kaynaklı bir imalatın kalitesini güvence altına alır ve bu işlerde başarının temelidir. İnşaatlar, doğalgaz tesisatları, basınçlı kaplar, çelik konstrüksiyonlar, enerji santrallleri, rafineriler gibi pek çok uygulamada sertifikalı kaynakçı çalıştırılması yasal bir zorunluluk olmaktadır.

 

Belgelendirmenin Amacı: Kaynak Operatörlerinin belgelendirilmesi süretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu 


Aday sınavlarda kimliklerini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

    

Başarı Notu  
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.

Uygulama Sınavında adaya EN 14732 standardına göre metal malzemenin kaynağı yaptırılır. Kaynaklar EN 14732 standardında belirtilen testlere tabi tutulurlar.

Operatör belgelendirmelerinde operatörün kendisine verilen onaylı prosedür çerçevesinde kaynak makinasının ayarlarını yapabilme kabiliyeti önem arzetmektedir.

 

Belgenin Geçerlilik Süresi : 3 yıldır.

UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 

-Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır.

 -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar.

 -Kaynaklar kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.

 

GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

 

Sınav Standardları 

EN 14732 - Kaynak Operatörlerinin Nitelendirilmesi

    
İtirazlar İçin Zamanaşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.