ISO 15618-1 ve AWS D3.6 - Sualtı Kaynakçısı

Sualtı Kaynakçılarının yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve sualtı kaynaklarının onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması insan ve çevre güvenliği açısından önemlidir.  Pek çok uygulamada sertifikalı sualtı kaynakçısı çalıştırılması yasal bir zorunluluk olmaktadır. Ancak yasal zorunluluğun da ötesinde suyun altında usulune uygun bir kesme veya kaynak işlemi yapmak herşeyden önce kaynağı yapan kişi açısından hayati öneme haizdir.

 

Belgelendirmenin Amacı: Sualtı Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle, suyun altındaki çelik yapıların kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar 

1.Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2.Fotoğraf

3.Profesyonel Sualtı Adamı Yeterlilik Belgesi (Bu belgeyi Denizcilik Müsteşarlığı veriyor) 
4.Sınav ücreti dekontu 


Aday sınavda kimliğini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Profesyonel Sualtı Adamı olmak gereklidir.

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

    

Başarı Notu  
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.

Uygulama Sınavında adaya ISO 15618-1 veya AWS D3.6 standardına göre çelik malzemenin kaynağı yaptırılır. Kaynaklar ISO 15618-1 veya AWS D3.6 standardında belirtilen Eğme veya Kırma veya Radyografik teste tabi tutulurlar.

 

Belgenin Geçerlilik Süresi : 2 yıldır.

UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 

- Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır.

 -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar.

 -Kaynaklar kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.

-Muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.

GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

 

Sınav Standardları 

ISO 15618-1    /   AWS D3.6 - Sualtı Kaynakçılarının Nitelendirilmesi

    
İtirazlar İçin Zamanaşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.